Druhí potrebujú poistenie, Vy potrebujete nás.

 • ◢ Poistenie stavby

  Ponúkame vám širokú škálu produktov poisťovní na ochranu vášho majetku.

  Poistenie stavby

  Poistenie stavby sa vzťahuje na nasledujúci majetok - rodinný dom, byt, chatu, garáž, hospodárske budovy, altánky, prístrešky, bazény, oplotenie, slnečné kolektory a ďalšie vedľajšie stavby ako napr.  pomníky, čiže aj stavby na inom mieste poistenia ako sa nachádza vaša nehnuteľnosť
  Prípadné škody sa nahrádzajú  v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu, alebo znovuvybudovanie poistenej nehnuteľnosti.

  Poistenie domácnosti

  Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré máte v domácnosti – napr. nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby.
  Poistenie zahŕňa aj riziko predĺženej záruky vybraných elektrospotrebičov – rozsah poistného krytia je rovnaký ako pri zákonnej záruke, t.j. pokiaľ dôjde k poškodeniu alebo zničeniu vybraného elektrospotrebiča, na ktoré by sa vzťahovala zákonná záruka poskytovaná predajcom, bude takáto škoda krytá poistením aj po skončení zákonnej záruky a to počas nasledujúcich dvoch alebo troch rokov v závislosti od zvoleného modulu.
  V poistení je možné poistiť motory v elektrospotrebičoch na riziko skrat.
  Škody sa nahrádzajú v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu alebo kúpu novej veci.

  Poistenie zodpovednosti za škodu

  Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na prípadné  škody spôsobené  členmi  domácnosti
  z ich bežného života občana a aj na  zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. Poistenie kryje škody vzniknuté následkom činnosti členov domácnosti alebo zvierat v mieste poistenia, ale aj mimo neho a tiež škody spôsobené v súvislosti s držbou a vlastníctvom nehnuteľnosti, pozemku alebo škodou z prevádzky technického, energetického či technologického vybavenia budovy.
  Pre bližšie vysvetlenie ponúkame zopár príkladov možných škôd, ktoré  sú riešiteľné z takéhoto poistenia :  napr. vytopíte susedov, vaše deti zhodia regál s tovarom v potravinách, poškodia ...... , prípadne spôsobíte škodu na majetku alebo ujmu na zdraví pri športovaní.

  Doplnkové služby poisťovní k poisteniu:
  Asistenčné služby / pomoc pri nečakaných situáciách ako napr. živelná pohroma, krádež, vandalizmus, zalomený kľúč, likvidácia nežiadúceho hmyzu....../

  Hlavnou výhodou dnešných produktov pre občanov  je, že jednou poistnou zmluvou je možné dojednať všetky vyššie menované  poistenia - poistenie budovy (rodinného domu, bytu, chaty, nebytového priestoru), garáže, vedľajšej stavby, domácnosti a zodpovednosti za škodu

  ◢ Havarijné poistenie – full KASKO / už aj bez spoluúčasti !!!

  Havarijné poistenie nazývané aj Kasko poistenie alebo Full Kasko  predstavuje komplexnú ochranu vášho motorového vozidla a jeho výbavy a to predovšetkým voči nebezpečenstvám:

  • havárie
  • živelnej udalosti
  • krádeže 
  • vandalizmu.

  Havarijné poistenie patrí do kategórie komerčných poistení a v prípade nehody si každý z nás uvedomí jeho potrebu. V prípade nehody -  poistnej udalosti vám poisťovňa nahradí opravu vášho vozidla v plnej výške po odpočítaní zmluvne dohodnutej spoluúčasti. Pravdepodobnosť zavinenej nehody môže síce každý vodič znížiť, krádeži alebo živelnej katastrofe sa však zabrániť nedá.
  Denne sledujeme poistný trh a jeho ponuky, na základe čoho vám naša spoločnosť vie v danom okamihu ponúknuť najoptimálnejšie riešenie  poistného krytia vášho vozidla  za optimálnu cenu.

  V súčasnej dobe je možné dojednať aj full kasko bez spoluúčasti.

  Doplnkové poistenia:

  • poistenie čelného skla / pokiaľ nemáte dojednané havarijné poistenie, ktoré kryje aj škody na čelnom skle
  • poistenie batožiny
  • poistenie úrazu prepravovaných osôb
  • poistenie finančnej straty – GAP **

  **GAP
  predstavuje poistenie finančnej straty v prípade krádeže alebo totálnej škody motorového vozidla. Poistenie Vám počas svojej platnosti garantuje preplatenie rozdielu medzi plnením poisťovne z havarijného poistenia a vami vynaložených prostriedkov v čase kúpy Vášho motorového vozidla.

   

  Cestovné poistenie

  • Jednorazové poistenie
  • Celoročné poistenie
  • Poistenie do hôr
  • Poistenie zimných športov

  Jednorazové alebo celoročné poistenie

  Pri cestách do zahraničia odporúčame poistenie liečebných nákladov v zahraničí. K základnému poisteniu liečebných nákladov je možné dojednať:

  • poistenie úrazu
  • batožiny
  • zodpovednosti za škodu
  • poistenie storno poplatkov
  • poistenie nečerpaných služieb
  • poistenie právnej ochrany
  • poistenie doplnkových asistenčných služieb

  ◢ Cestovné poistenie

  Cestovné poistenie ponúkame pre jednotlivcov, rodiny ako  aj pre klientov nad 70 rokov.

  Poistenie je možné dojednať jednorazovo na cestu ako aj celoročne. Výhodou celoročného poistenia je, že nemusíte pred každou cestou myslieť na dojednanie poistenia.

  Poistenie do hôr
  Podľa platného ustanovenia Zákona o Horskej záchrannej službe, je osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti SR povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú (uvedená povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony).

  Z uvedeného poistenia za vás  poisťovňa uhradí:

  • záchrannú činnosť horskej služby, t.j. vyhľadávanie a vyslobodzovanie osoby v tiesni
  • poskytnutie prvej pomoci osobe v tiesni
  • prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníckeho zariadenia (napr. i vrtuľníkom)

  Poistenie zimných športov – rekreačné športy ako napr. lyžovanie, bežkovanie, korčuľovanie a pod . sú väčšinou zahrnuté v základnom krytí cestovného poistenia, pri  plánovaní vykonávania iných, „rizikových“ športov sa informujte o možnosti ich pripoistenia vopred pri uzatváraní cestovného poistenia.

  ◢ Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania

  Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na všeobecnú zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobíte zamestnávateľovi porušením povinností pri plnení pracovných úloh,  za ktorú zodpovedáte podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu SR, upravujúceho pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
  Poistenie zodpovednosti je určené pre zamestnancov a to v hlavnom pracovnom pomere, pracovnom pomere na skrátený úväzok alebo výkone práce na základe dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnej práci študentov, dohody o pracovnej činnosti
  Poisťovňa uhradí  za vás škody, ktoré náhodne spôsobíte zamestnávateľovi v súvislosti s činnosťou uvedenou v poistnej zmluve, na zdraví alebo usmrtením, poškodením, stratou veci.
  K základnému rozsahu krytia je možné dojednať:

  • Chybne vykonanú prácu, chybne vykonanú službu
  • Škodu na prepravovaných veciach
  • Rozšírenie územnej platnosti

  Poistná suma by mala zodpovedať výške škody, ktorú maximálne môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca na úhradu podľa platných všeobecne záväzných právnych, t. j. mala by zodpovedať štvornásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

  ◢ Životné poistenie

  Ponúkame vám  produkty renomovaných poisťovní na poistnom trhu, ktoré zhodnotia vaše finančné prostriedky  a na základe vlastného uváženia si môžete vybrať individuálnu investičnú stratégiu alebo konkrétne investičné fondy, do ktorých budete vkladať svoje prostriedky.
  V rámci poistných programov  je možné určiť konštantnú alebo klesajúcu poistnú sumu pre prípad smrti.
  Uzatvorenie takéhoto poistenia vám okrem iného  pomáha  vykryť riziko smrti pri hypotékach, spotrebných úveroch a iných finančných záväzkoch.

  V rámci životného poistenia si môžete vybrať zo širokej škály pripoistení podľa vašich potrieb. Každý klient je riešený individuálne.
  Jednotlivé pripoistenia:

  • Rizikové životné poistenie
  • Úrazové poistenie
  • Poistenie kritických chorôb
  • Poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity
  • Poistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti
  • Poistenie chirurgického zákroku
  • Poistenie nezamestnanosti a pracovného razu s následkom smrti
  • Poistenie oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity
  • Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti
  • Poistenie invalidity následkom úrazu
  • Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity
  • Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti

  Čo vám ponúkame?

  • Komplexný prístup a ochranu života
  • Flexibilitu zvolených poistení
  • Možnosť úpravu výšky platieb poistného
  • Zvoliť si konkrétny produkt, ktorý je vhodný pre každého klienta
  • Detské životné a úrazové  poistenie
  • Samostatné rizikové – úrazové  poistenie

  ◢ Povinné zmluvné poistenie

  Každé motorové vozidlo musí byť zo zákona povinne zmluvne poistené pre prípad škody spôsobenej jeho prevádzkou tretím osobám. Z poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia za Vás poisťovňa nahrádza škody Vami spôsobené a to: na zdraví, živote, majetku a ušlom zisku. Povinnosť poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je zakotvená v zákone č.381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je povinný uzavrieť každý držiteľ vozidla. 

 • Pri poistení priemyselných a podnikateľských rizík Vám naša spoločnosť zabezpečí adekvátny rozsah poistného krytia vzhľadom na potreby Vašej spoločnosti za najvýhodnejších podmienok. Do tejto kategórie poistnej ochrany zaraďujeme predovšetkým nasledovné produkty:

  Majetkové poistenia:

  • poistenie nehnuteľností, hnuteľného majetku, zásob, tovaru, atď,
  • poistenie prerušenia prevádzky,
  • poistenie strojov a elektroniky,
  • poistenie prepravy,
  • stavebno-montážne poistenie,
  • individuálne ako aj flotilové poistenie motorových vozidiel (PZP, Havarijné poistenie, GAP, …)
  • poistenie rizík spojených s prevádzkou lietadiel a lodí,

  Zodpovednostné poistenia:

  • poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
  • poistenie profesnej zodpovednosti za škodu
  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
  • poistenie zodpovednosti štatutárov (D&O),
  • poistenie zodpovednosti zamestnancov za škody spôsobené zamestnávateľovi,

  Ostatné poistenia:

  • skupinové úrazové, životné a dôchodkové poistenie,
  • poľnohospodárske poistenie (plodiny, zvieratá)
  • poistenie pohľadávok,
  • poistenie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí

  ◢ Poistenie Plavidiel a Lietadiel

  • poistenie zodpovednosti z prevádzky plavidiel alebo lietadiel
  • havarijné poistenie plavidiel alebo lietadiel

  Naši partneri: www.shiptech.sk www.pharos.sk

  ◢ Poistenie Finančných Strát

  Poistenie pohľadávok 
  Poistením obchodných pohľadávok, naši klienti znižujú mieru rizika vzniku nedobytných pohľadávok, zaistia si stabilnejší cash flow a efektívnejší prevod rizikového kapitálu do rastúceho.

  GAP
  predstavuje poistenie finančnej straty v prípade krádeže alebo totálnej škody motorového vozidla. Poistenie Vám počas svojej platnosti garantuje preplatenie rozdielu medzi plnením poisťovne z havarijného poistenia a Vami vynaložených prostriedkov v čase kúpy Vášho motorového vozidla.

  Title Insurance (poistenie vlastníckeho práva / nadobúdacieho titulu)
  Poistenie nadobúdacieho titulu alebo inak povedané poistenie vlastníckeho práva znamená pre klienta v prvom rade bezpečný prevod a vlastníctvo nehnuteľnosti. 

  TITLE INSURANCE znamená pre klienta:

  • Bezpečný prevod nehnuteľného majetku
  • Nadobúdaný majetok je  v prípade napadnutia vlastníckeho titulu viac likvidným vďaka garancii odškodnenia týmto poistením.
  Poistné krytie spočíva v poistení finančnej straty, ktorú môže vlastník (alebo veriteľ) nehnuteľnosti utrpieť následkom napadnutia jeho vlastníckeho práva (alebo v prípade veriteľa záložného práva). 

  Poistenie vlastníckeho práva je využívané ako pre komerčné transakcie na „corporate“ úrovni tak aj pre občanov v tzv. „residential“ oblasti pre ochranu voči:

  • Strate vlastníctva a tým aj strate nehnuteľnosti
  • Nákladom na súdne trovy a obhajobu v prípade súdneho sporu
  • Chybám a vecným bremenám v súvislosti s vlastníckym právom
  • Problémom pri dodržiavaní zón, územných plánov a povolení
  Pre veriteľov toto poistenie zabezpečuje:
  • Platnosť a vymožiteľnosť poskytnutých finančných zdrojov (napr. hypotéky)
  • Čisté vlastnícke právo dlžníka k danej nehnuteľnosti
  • Hodnotu poskytnutej hypotéky
  Riziká kryté poistením vlastníckych práv sú najmä:
  • Chyby a medzery v záznamoch katastra nehnuteľností
  • Reštitučné nároky
  • Chyby v dokumentoch alebo chýbajúce dokumenty
  • Podvody a falšovanie dokumentov

  ◢ Poistenie „D&O“

  Neúmyselné chybné rozhodnutie, opomenutie, nedbalosť prípadne omyl pri výkone svojej funkcie môžu byť kvalifikované ako porušenia zákonných povinností vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili.

  Dôležitým aspektom pri posudzovaní možných rizík sú charakteristiky zodpovednosti členov štatutárnych a dozorných orgánov. Zodpovednosť člena štatutárnych a dozorných orgánov je:

  • Objektívna – členovia štatutárnych a dozorných orgánov zodpovedajú bez ohľadu na zavinenie
  • Neobmedzená – členovia štatutárnych orgánov spoločnosti zodpovedajú neobmedzene celým svojím majetkom za škody spôsobené porušením svojich povinností
  • Solidárna – členovia štatutárnych orgánov a členovia dozornej rady zodpovedajú spoločne                   a nerozdielne
  Dôkazné bremeno o tom, že člen orgánu spoločnosti vykonával svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou nesie iba a len člen orgánu spoločnosti.
  Poistenie „D&O“ ochraňuje predovšetkým:
  • Poistené osoby – toto poistenie im uľahčuje podstupovať závažné rozhodnutia za situácie, kedy zodpovedajú za škodu celým svojím majetkom a ich zodpovednosť trvá aj niekoľko rokov (po odstúpení / odvolaní z funkcie)
  • Samotnú spoločnosť – hlavne pred negatívnymi dôsledkami konania členov orgánov spoločnosti; reálnejšie dosiahnuť odškodnenie svojich nárokov na náhradu spôsobenej škody
  • Záujmy akcionárov / spoločníkov / veriteľov – zaistením vymáhateľnosti nárokov a ekonomickej stability spoločnosti sú následne nepriamo chránené aj záujmy akcionárov, spoločníkov a veriteľov spoločnosti

 • Ponúkame vám naše služby:

  • pri vybavovaní vašej hypotéky, úveru, refinancovania
  • vybavenie úverov pre  developerské  projekty

  v súčasnej dobe ponúkame pre občanov:

  • úrokovú sadzbu už od  1,49  %  p.a.
  • v prípade čistého refinancovania je možné splatiť aj dva úvery zabezpečené  nehnuteľnosťou (napr. 2x úver v rovnakej banke, ŠFRB + iná banka, alebo stavebná sporiteľňa + iná banka) v prípade, že na novom úvere budú figurovať rovnakí dlžníci a aj predmet zabezpečenia bude totožný ako na pôvodnom úvere,
  • čisté refinancovanie je možne využiť aj na vyplatenie dvoch úverov v dvoch rôznych bankách, ktoré sú zabezpečené dvoma nehnuteľnosťami za podmienok, že na novom úvere budú figurovať rovnakí dlžníci a aj predmety zabezpečenia budú totožné ako na pôvodnom úvere.

   

  Bližšie informácie vám poskytneme pri osobnom stretnutí

 • Naša spoločnosť svojim klientom poskytuje komplexný servis v oblasti likvidácie poistných udalostí pri ktorom stavia najmä na skúsenosti pracovníkov, ktorí sa podieľajú na likvidácií poistných udalostí spôsobených škodami z celého spektra poistiteľných nebezpečenstiev (živelné nebezpečenstvá, zodpovednostné škody, škody na motorových vozidlách, …) 
  V nadväznosti na tieto skúsenosti je naša spoločnosť schopná maximálne zefektívniť proces likvidácie poistných udalostí tak, aby klient nebol ukrátený na svojich právach a mal s vybavovaním škôd čo najmenej starostí. 

  Pri likvidácií poistných udalostí zabezpečujeme najmä tieto činnosti:

  • poskytovanie pomoci pri vyplňovaní hlásenia pre poisťovňu,
  • zabezpečenie obhliadky,
  • zabezpečenie dokumentov potrebných k likvidácií,
  • dohľad nad správnym spôsobom a hladkým priebehom výplaty poistného plnenia,
  • evidencia poistných udalostí,
  • archivácia dokumentov o poistných udalostiach,
  • vypracovanie škodového priebehu
 • Ponúkame vám jedinečnú možnosť byť členom nášho teamu profesionálov v oblasti poistenia. 

  Bližšie informácie vám poskytneme na tel. č. +421 901 91 00 91

Naši partneri

 • Atradius Logo Resize Resize
 • IMG 0537
 • Unionlogo Resize
 • WUSTENROT Logo Resize
 • Allianz Resize
 • Colonnade Resize
 • Generali Resize
 • Komunalna Resize
 • Kooperativalogo Resize
 • Uniqa Resize

Logo Eis

Euro Insurance & Services s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava
euroinsurance@euroinsurance.sk
infolinka: 0901 910091