Druhí potrebujú poistenie, Vy potrebujete nás.

Poistenie podnikateľov

Pri poistení priemyselných a podnikateľských rizík Vám naša spoločnosť zabezpečí adekvátny rozsah poistného krytia vzhľadom na potreby Vašej spoločnosti za najvýhodnejších podmienok. Do tejto kategórie poistnej ochrany zaraďujeme predovšetkým nasledovné produkty:

Majetkové poistenia:

 • poistenie nehnuteľností, hnuteľného majetku, zásob, tovaru, atď,
 • poistenie prerušenia prevádzky,
 • poistenie strojov a elektroniky,
 • poistenie prepravy,
 • stavebno-montážne poistenie,
 • individuálne ako aj flotilové poistenie motorových vozidiel (PZP, Havarijné poistenie, GAP, …)
 • poistenie rizík spojených s prevádzkou lietadiel a lodí,

Zodpovednostné poistenia:

 • poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
 • poistenie profesnej zodpovednosti za škodu
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
 • poistenie zodpovednosti štatutárov (D&O),
 • poistenie zodpovednosti zamestnancov za škody spôsobené zamestnávateľovi,

Ostatné poistenia:

 • skupinové úrazové, životné a dôchodkové poistenie,
 • poľnohospodárske poistenie (plodiny, zvieratá)
 • poistenie pohľadávok,
 • poistenie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí

◢ Poistenie Plavidiel a Lietadiel

 • poistenie zodpovednosti z prevádzky plavidiel alebo lietadiel
 • havarijné poistenie plavidiel alebo lietadiel

Naši partneri: www.shiptech.sk www.pharos.sk

◢ Poistenie Finančných Strát

Poistenie pohľadávok 
Poistením obchodných pohľadávok, naši klienti znižujú mieru rizika vzniku nedobytných pohľadávok, zaistia si stabilnejší cash flow a efektívnejší prevod rizikového kapitálu do rastúceho.

GAP
predstavuje poistenie finančnej straty v prípade krádeže alebo totálnej škody motorového vozidla. Poistenie Vám počas svojej platnosti garantuje preplatenie rozdielu medzi plnením poisťovne z havarijného poistenia a Vami vynaložených prostriedkov v čase kúpy Vášho motorového vozidla.

Title Insurance (poistenie vlastníckeho práva / nadobúdacieho titulu)
Poistenie nadobúdacieho titulu alebo inak povedané poistenie vlastníckeho práva znamená pre klienta v prvom rade bezpečný prevod a vlastníctvo nehnuteľnosti. 

TITLE INSURANCE znamená pre klienta:

 • Bezpečný prevod nehnuteľného majetku
 • Nadobúdaný majetok je  v prípade napadnutia vlastníckeho titulu viac likvidným vďaka garancii odškodnenia týmto poistením.
Poistné krytie spočíva v poistení finančnej straty, ktorú môže vlastník (alebo veriteľ) nehnuteľnosti utrpieť následkom napadnutia jeho vlastníckeho práva (alebo v prípade veriteľa záložného práva). 

Poistenie vlastníckeho práva je využívané ako pre komerčné transakcie na „corporate“ úrovni tak aj pre občanov v tzv. „residential“ oblasti pre ochranu voči:

 • Strate vlastníctva a tým aj strate nehnuteľnosti
 • Nákladom na súdne trovy a obhajobu v prípade súdneho sporu
 • Chybám a vecným bremenám v súvislosti s vlastníckym právom
 • Problémom pri dodržiavaní zón, územných plánov a povolení
Pre veriteľov toto poistenie zabezpečuje:
 • Platnosť a vymožiteľnosť poskytnutých finančných zdrojov (napr. hypotéky)
 • Čisté vlastnícke právo dlžníka k danej nehnuteľnosti
 • Hodnotu poskytnutej hypotéky
Riziká kryté poistením vlastníckych práv sú najmä:
 • Chyby a medzery v záznamoch katastra nehnuteľností
 • Reštitučné nároky
 • Chyby v dokumentoch alebo chýbajúce dokumenty
 • Podvody a falšovanie dokumentov

◢ Poistenie „D&O“

Neúmyselné chybné rozhodnutie, opomenutie, nedbalosť prípadne omyl pri výkone svojej funkcie môžu byť kvalifikované ako porušenia zákonných povinností vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili.

Dôležitým aspektom pri posudzovaní možných rizík sú charakteristiky zodpovednosti členov štatutárnych a dozorných orgánov. Zodpovednosť člena štatutárnych a dozorných orgánov je:

 • Objektívna – členovia štatutárnych a dozorných orgánov zodpovedajú bez ohľadu na zavinenie
 • Neobmedzená – členovia štatutárnych orgánov spoločnosti zodpovedajú neobmedzene celým svojím majetkom za škody spôsobené porušením svojich povinností
 • Solidárna – členovia štatutárnych orgánov a členovia dozornej rady zodpovedajú spoločne                   a nerozdielne
Dôkazné bremeno o tom, že člen orgánu spoločnosti vykonával svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou nesie iba a len člen orgánu spoločnosti.
Poistenie „D&O“ ochraňuje predovšetkým:
 • Poistené osoby – toto poistenie im uľahčuje podstupovať závažné rozhodnutia za situácie, kedy zodpovedajú za škodu celým svojím majetkom a ich zodpovednosť trvá aj niekoľko rokov (po odstúpení / odvolaní z funkcie)
 • Samotnú spoločnosť – hlavne pred negatívnymi dôsledkami konania členov orgánov spoločnosti; reálnejšie dosiahnuť odškodnenie svojich nárokov na náhradu spôsobenej škody
 • Záujmy akcionárov / spoločníkov / veriteľov – zaistením vymáhateľnosti nárokov a ekonomickej stability spoločnosti sú následne nepriamo chránené aj záujmy akcionárov, spoločníkov a veriteľov spoločnosti

Naši partneri

 • Atradius Logo Resize Resize
 • IMG 0537
 • Unionlogo Resize
 • WUSTENROT Logo Resize
 • Allianz Resize
 • Colonnade Resize
 • Generali Resize
 • Komunalna Resize
 • Kooperativalogo Resize
 • Uniqa Resize

Logo Eis

Euro Insurance & Services s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava
euroinsurance@euroinsurance.sk
infolinka: 0901 910091